Skip to main content

Onderwijsachterstandenbeleid in Dongeradeel

Datum van publicatie: 01-09-2009

In opdracht van de Rekenkamercommissie van Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel is onderzoek uitgevoerd naar het onderwijsachterstandenbeleid in deze gemeenten. De bedoeling van het onderzoek was: inzicht verschaffen in de effectiviteit van het gevoerde onderwijsachterstandenbeleid. Een uitdrukkelijk punt van aandacht was daarbij de invulling van de regiefunctie door de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

1. Welke doelstellingen zijn gesteld voor het onderwijsachterstandenbeleid?
2. Welke beleidsmaatregelen zijn gehanteerd om die doelstellingen te bereiken?
3. Hoeveel financiële middelen (zowel rijksmiddelen als eigen gemeentelijke middelen) wor-den voor het bereiken van die doelstellingen ingezet en hoe zijn deze middelen over de ver-schillende activiteiten en maatregelen verdeeld?
4. Worden er maatregelen genomen om de effecten van het beleid in beeld te brengen? Welke?
5. Hoe wordt de regiefunctie door de gemeenten uitgeoefend? (Hierbij wordt gekeken naar de opzet en de aansturing van het beleid.)

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)