Skip to main content

Onderwijshuisvesting in de steigers

Datum van publicatie: 29-10-2013

Het onderwijshuisvestingsbeleid van de gemeente Súdwest-Fryslân is nog volop in ontwikkeling. De gemeente beschikt over een verordening om aanvragen te kunnen beoordelen die voldoet aan de wettelijke criteria, maar is er door het grote aantal partijen en hun (soms tegengestelde) belangen niet in geslaagd een Integraal Huisvestingsplan vast te stellen. Dit heeft tot gevolg dat een lange termijn visie op en integrale benadering van het thema onderwijshuisvesting ontbreekt. De gemeente zou zich moeten bezinnen op de vraag of andersoortige beleidsinstrumenten niet beter recht doen aan de diversiteit in belangen die een rol spelen bij het onderwijshuisvestingsbeleid.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe valt het proces van beleidsvorming en uitvoering van onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs in termen van doelmatigheid en doeltreffendheid te beoordelen en mogelijkerwijs te verbeteren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Súdwest-Fryslân
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Marsha de Vries
Onderzoek door
Rekenkamer zelf