Skip to main content

Onderwijshuisvesting

Datum van publicatie: 2021-12-20

De rkc heeft onderzoek gedaan naar onderwijshuisvesting. Vanuit de raad kwamen nl signalen dat er onvoldoende grip wordt ervaren op dit thema: zorgen om kapitaalvernietiging door leegstaande schoolgebouwen en een faillissement van een schoolbestuur zijn kwesties waar de raad rechtstreeks in wordt benaderd. De huisvesting wordt niet voldoende flexibel geacht, er zijn vragen over hoe een duurzaam huisvestingsbeleid te voeren en hoe doelmatig de rolverdeling tussen gemeente en schoolbesturen is. Onderwijshuisvesting is overigens niet alleen belangrijk voor scholen zelf, maar speelt ook een rol in de woonaantrekkelijkheid en sociaal-economische positie van een wijk.

In dit onderzoek is gekeken naar instrumenten voor sturing en beheersing en de bijbehorende rolverdeling; de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze instrumenten; de samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen en tot slot naar de informatievoorziening aan en de sturing door de raad. De rkc constateert op al deze onderdelen een overwegend positief beeld.

Vanuit de volksvertegenwoordigende rol van de raad is het begrijpelijk dat inwoners zich bij zorgen wenden tot de raad, in de hoop dat de raad iets voor hen kan betekenen. Hoewel er dus incidenteel signalen en zorgen rondom onderwijshuisvesting waren, komt uit het onderzoek niet naar voren dat er structureel sprake is van een problematische situatie. Bij incidenten zoeken raad en gemeente – terecht – naar passende oplossingen binnen de bestaande kaders.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de bestaande sturings- en beheersinstrumenten, in hoeverre worden de (mogelijke) instrumenten doeltreffend en doelmatig ingezet en wat is de rolverdeling tussen betrokken partijen (tussen gemeente, schoolbesturen, Rijk en tussen college en raad)?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan