Skip to main content

Onderzoek aanpak kindermishandeling Gorinchem

Datum van publicatie: 2023-07-03

Aanleiding voor het onderzoek waren vragen uit de raad over het relatief hoge aantal meldingen van kindermishandeling in de regio Zuid-Holland-Zuid en mogelijk ook in Gorinchem. De rapportage bestaat uit twee delen: een bestuurlijke nota met de conclusies en aanbevelingen en het onderzoeksrapport met de bevindingen. De algemene conclusie is dat op grond van de beschikbare informatie het niet mogelijk is objectief vast te stellen wat met de inzet op de aanpak van kindermishandeling is bereikt aan het feitelijk voorkómen en tegengaan van kindermishandeling. Doordat in het beleid geen op resultaat (outcome) gerichte, meetbare doelen zijn geformuleerd ontbreekt de basis om effectief sturing te geven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Doordat meldingen van kindermishandeling op zich geen betrouwbare informatie geven over de omvang en ernst van de problematiek, ontbreekt de basis voor monitoring en evaluatie. Het onderzoeksrapport behandelt definitie en het vóórkomen van kindermishandeling; het wettelijk kader, de verantwoordelijkheid van de gemeente en de samenwerking in de regio; het regionale en gemeentelijke beleid; de werkwijze in de praktijk; de doeltreffendheid en doelmatigheid; de factoren die daarin bevorderend of belemmerend werken; en de rol van de raad.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre hanteert de gemeente Gorinchem in de periode 2019-2022 een doeltreffende en doelmatige aanpak op lokaal niveau (mede in relatie tot de lokale partners) ten aanzien van het voorkómen, de (vroeg)signalering en de aanpak van huiselijk geweld in het algemeen en kindermishandeling in het bijzonder (binnen de context van regionale samenwerking), en voert zij haar rol doeltreffend en doelmatig uit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gorinchem
Ingestuurd door
Pieter Buisman
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
DSP-groep