Skip to main content

Onderzoek Afvalinzameling gemeente Geertruidenberg

Datum van publicatie: 2019-08-01

De Rekenkamer West-Brabant heeft onderzoek uitgevoerd naar de afvalinzameling in gemeente Geertruidenberg. In het onderzoek is met name ingegaan op de vraag wat het huidige afvalbeleid is en hoe het beleid wordt uitgevoerd. Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor het inzamelen en (doen) verwerken van huishoudelijk afval. Naast een wettelijke zorgplicht hebben gemeenten ook een ‘opdracht’ om een doeltreffend en doelmatig afvalbeheerbeleid te ontwikkelen. De doelstellingen liggen vast in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 3), en de nadruk ligt sterker dan voorheen op het aanwenden van afval als grondstof. In het uitvoeringsprogramma van de Rijksoverheid Van Afval Naar Grondstof (VANG), wordt op deze trend voortgebouwd. De afvalbeheerprestaties zijn sinds 2017 trendmatig verbeterd. De hoeveelheid huishoudelijk restafval is gedaald tot 155 kg per inwoner per jaar. Een reductie van 33% ten opzicht van de periode tot en met 2016.

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamer West-Brabant – in opdracht van de gemeenteraden van Geertruidenberg en Halderberge – wil met het rekenkameronderzoek naar afvalinzameling een beschrijving van:
• Het huidige afvalbeleid van de beide gemeenten;
• De wijze waarop afvalbeleid werkt (‘aan welke knoppen een gemeente
(-raad) kan draaien’);
• De wijze waarop het beleid in samenwerking met (afval)organisaties
wordt uitgevoerd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
West-Brabant
Ingestuurd door
Marten Boels
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
IPR Normag