Skip to main content

Onderzoek beheer openbare ruimte

Datum van publicatie: 2022-04-05

In de afgelopen maanden heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de effecten van
het beleid inzake het beheer van de openbare ruimte. Vanaf 2015 heeft er in opdracht van de raad
een wijziging in het beleid inzake het beheer van de openbare ruimte plaatsgevonden. Doel van de
beleidswijziging is om inwoners intensiever te betrekken bij het beheer en onderhoud van de eigen
leefomgeving. De rekenkamercommissie wil weten in hoeverre die beleidswijziging een verbetering
is ten opzichte van het voorgaande beleid, toen technische richtlijnen leidend waren voor het beheer
en onderhoud van de openbare ruimte.

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Westerveld heeft onderzoek gedaan naar de wijze
waarop het beleid inzake het beheer van de openbare ruimte effect heeft en welk effect dat beleid
de afgelopen jaren heeft gehad.
De huidige situatie met oplopende uitgaven in de openbare ruimte en de druk die hierdoor ontstaat
op de gemeentelijke financiën heeft de aandacht van de raad. Maar ook in de jaren hiervoor heeft
het beheer van de openbare ruimte altijd al op de warme belangstelling van de raad kunnen
rekenen.

Binnen dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:

Wat is de verbetering van het in 2018 en 2019 ingezette beleid ten opzichte van het voorgaande
beleid en op welke wijze is die verbetering zowel kwalitatief als kwantitatief in beeld te brengen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Westerveld
Ingestuurd door
Secretaris rekenkamer Westerveld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
& van de Laar