Skip to main content

Onderzoek digitale dienstverlening Schagen

Datum van publicatie: 2023-07-13

Dienstverlening aan inwoners en bedrijven is een belangrijke taak van gemeenten. Zij investeren dan ook in de dienstverlening door voortdurend te verbeteren en aan te sluiten op ontwikkelingen in de samenleving. Dit is ook in de gemeente Schagen het geval. Vanwege het belang van goede dienstverlening voor inwoners en bedrijven, en dat hiermee financiële middelen gemoeid zijn, heeft de rekenkamer Schagen hier onderzoek naar gedaan. Er is gekozen om het onderzoek specifiek te richten op digitale dienstverlening, dit vanwege de voortgaande digitalisering van gemeenten en de samenleving als geheel.

Het doel van het onderzoek is tweeledig:
-Inzicht geven in het beleid van de gemeente ten aanzien van digitale dienstverlening en de doeltreffendheid van de uitvoering van dat beleid;
-Inzicht geven in welke politiek-bestuurlijke keuzes mogelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe visie op dienstverlening en digitale dienstverlening in het bijzonder.

De kernconclusie
Binnen de gemeente Schagen staan ‘klantwaarden’ centraal, dat is een sterk uitgangspunt. Dat sluit aan bij landelijke normen voor (digitale) dienstverlening. Er is echter geen scherp zicht in hoeverre deze zijn gerealiseerd.

De verdere deelconclusies en aanbevelingen zijn in het rapport lezen.

Centrale onderzoeksvraag

1 Hoe is het beleid voor de gemeentelijke digitale dienstverlening in de gemeente Schagen vormgegeven? Is dit beleid, voor inwoners en ondernemers, doeltreffend volgens de door de gemeente eigen gestelde normen en die van anderen?

2 Wat zijn aanbevelingen voor de verdere doorontwikkeling van digitale dienstverlening binnen de gemeente Schagen? In het bijzonder: welke politiek-bestuurlijke keuzemogelijkheden en afwegingen zijn er te maken, in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe visie op digitale dienstverlening?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Schagen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Rick Meinema
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners + Pröpper