Skip to main content

Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid IT-investeringen gemeente Amersfoort

Datum van publicatie: 05-02-2015

In de afgelopen jaren hebben overheden, waaronder gemeenten, flink geïnvesteerd in IT. Deels vanuit de overtuiging dat daarmee de kwantiteit en kwaliteit van beleidsvoering en dienstverlening van de eigen organisatie is gediend en deels omdat door wet- en regelgeving nieuwe externe eisen worden opgelegd om een goede en veilige uitwisseling van gegevens te waarborgen. Overheden zijn in toenemende mate met elkaar, met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners in digitale netwerken verbonden.
Dit is voor de rekenkamercommissie aanleiding geweest onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ITinvesteringen van de gemeente Amersfoort. Al een aantal jaren (sinds 2009) staat
het onderwerp doelmatigheid en doeltreffendheid van de IT-investeringen op de groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen van de rekenkamercommissie. In het voorjaar van 2014 is de gemeenteraad, bij wijze van experiment, gevraagd om
onderzoeksonderwerpen op een door de rekenkamercommissie voorgelegde shortlist te prioriteren. Daaruit kwam het onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de IT-investeringen naar voren als onderwerp met de hoogste prioriteit.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de IT-investeringen van de gemeente Amersfoort doeltreffend en doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)