Skip to main content

Onderzoek doorwerking rkc onderzoeken Epe 2021

Datum van publicatie: 2021-06-21

De rekenkamercommissie heeft zich voorgenomen de door haar uitgevoerde onderzoeken tenminste één keer te evalueren op doorwerking en effectiviteit. Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd en de volgende daarvan zijn in dit onderzoek betrokken:

  • Ontwikkeling Epe als regiegemeente (2012)
  • Effectiviteit van het re-integratiebeleid (2013)
  • Subsidiebeleid (2014)
  • ICT-functie (2016)
  • Ontgroening en vergrijzing (2017)

Daar waar het gaat om het bereik, het effect en de doorwerking van de uitgevoerde onderzoeken is de commissie verheugd over het feit dat vrijwel alle aanbevelingen opgevolgd zijn en dat er doorwerking is ontstaan. De genoemde leerpunten zal de commissie ter harte nemen.
Dit onderzoek houdt ons als rekenkamercommissie ook een spiegel voor: kunnen onze onderzoeken beter, kunnen wij zelf effectiever of efficiënter handelen en hoe nemen we onze rol in bestuurlijk Epe in? De aanbeveling die het onderzoeksbureau ons meegeeft is de volgende: Zorg voor een structurele, niet uitsluitend onderzoeksgebonden, verbinding tussen rekenkamercommissie en de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Dat kunnen we doen door periodieke overleggen met college en ambtelijke organisatie te houden. Ook in de verbinding met de gemeenteraad kunnen we ons verbeteren. Hoewel de rekenkamerfunctie in Epe een ‘gemengd model’ rekenkamercommissie is, waarin gemeenteraadsleden zitting hebben in de commissie, erkennen wij dat verbetering mogelijk is.

Centrale onderzoeksvraag

De onderzoeksopzet bestaat uit een viertal onderzoekslijnen:

  • Het bereik: Alle stappen die de rekenkamercommissie neemt om tot een onderzoeksrapport te komen en wie erbij betrokken zijn.
  • Het effect: De onderzoeken dragen bij aan veranderingen in het handelen van betrokken actoren (zowel ambtelijk als in de uitvoering), en hoe de gemeente dit monitort.
  • De doorwerking; De mate waarin er sprake is van doorwerking en dit wordt gemonitord.
  • Het eigen functioneren: De evaluatie op het eigen functioneren van de rekenkamercommissie.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Epe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Gea van de Lang-Bosman
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A B.V.