Skip to main content

Onderzoek effectiviteit woonbeleid

Datum van publicatie: 2022-01-10

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de voortgang van de in de Woonvisie neergelegde doelstellingen met name op het punt van de uitbreiding van de woningvoorraad veel trager verloopt dan voorgenomen. Ook de uitbreiding van de voorraad sociale huurwoningen loopt sterk achter bij de uitgesproken ambitie.

Naar aanleiding van haar bevindingen heeft de Rekenkamercommissie de raad het hierna volgende aanbevolen.

Aangezien de gemeente een aanzienlijke woonopgave heeft in de komende jaren, inclusief een te realiseren inhaalslag, verdienen de volgende drie thema’s absolute prioriteit:
a) Een meer strategische inzet van mensen en middelen om aan de volumeambitie te kunnen voldoen. Hieronder vallen de tijdige ontwikkeling van nieuwe locaties, betere doorstroming en evenwicht tussen woningbehoefte en belangen van buurtbewoners
b) Inzet op de vermindering van de eenzijdigheid van de woningvoorraad
c) De versterking van de sturing door de gemeente, waaronder wordt begrepen een actieve grondpolitiek, structurele monitoring van de uitvoering, het tijdig betrekken van burgers en andere stakeholders bij de planvorming en niet in de laatste plaats versterking van het ambtelijk apparaat op dit thema.

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamercommissie van de Gooise Meren heeft in samenwerking met onderzoeksbureau ‘Companen’ onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het gemeentelijk woonbeleid.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Gooise Meren
Ingestuurd door
Coby Vos
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Companen