Skip to main content

Onderzoek inhuur van externen

Datum van publicatie: 2020-04-14

In dit onderzoek beoordelen wij de wijze, waarop in de gemeente Waalre het inhuren van externen
gestalte krijgt. Het beoogt aan de raad het nodige inzicht te verschaffen.
We hanteren een meetlat of normenkader om te bepalen in welke mate is voldaan aan het beleid dat de
gemeenteraad heeft uitgezet voor het betreffende onderzoeksonderwerp. Op basis van de vergelijking
tussen de antwoorden op de onderzoeksvragen en normenkader bepalen we of en in hoeverre aan de
geformuleerde doelstellingen is voldaan. Op basis hiervan trekken we conclusies en doen wij
aanbevelingen aan de gemeenteraad ter verbetering van de processen rondom externe inhuur.

Centrale onderzoeksvraag

Hiervoor is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:
“Op welke wijze vindt in Waalre in de onderzoekjaren de sturing, beheersing, het toezicht en de verantwoording plaats op de inhuur van derden”.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Waalre
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
Onderzoek door
Rekenkamer zelf