Skip to main content

Onderzoek inkoop gemeente De Wolden 2019

Datum van publicatie: 2019-10-08

De rekenkamercommissie heeft in 2016 geconstateerd dat sturing op en verantwoording
aan de gemeenteraad van het inkoop- en aanbestedingsbeleid een relevant
onderzoeksthema is. Binnen de gemeente De Wolden is de aandacht voor inkoop (en
aanbesteden)1 gegroeid en hierbij treedt ook een zekere spanning op tussen de
verschillende doelstellingen. Een spanningsveld kan bv. optreden tussen enerzijds doelen rechtmatig te willen inkopen en anderzijds lokale ondernemers kansen op opdrachten
te willen bieden. Belangrijk is te weten hoe met die spanning in de dagelijkse praktijk
wordt omgegaan.
Vanaf 2015 werken de gemeenten De Wolden en Hoogeveen samen in een
gemeenschappelijke regeling en hebben zij één uitvoeringsorganisatie, die zowel de
inkoopprocessen voor zichzelf verzorgt als specifiek in opdracht van de beide gemeenten
uitvoering geeft aan het inkoopbeleid. Dit beleid dient te voldoen aan criteria als
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Er zijn beleidsregels van kracht, die
van toepassing zijn op inkopen en aanbestedingen door de Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen (hierna: SWO), alsmede voor
specifieke inkopen in opdracht van een van beide gemeenten
In de beleidsregels is ook vermeld dat bij onderhandse aanbestedingen specifiek
aandacht moet worden besteed aan de mogelijkheid dat het lokaal/regionaal
bedrijfsleven opdrachten krijgt. Het is van belang te onderzoeken hoe het met deze
doelstelling is gesteld.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre en hoe wordt uitvoering gegeven aan het voornemen om lokale
/regionale ondernemers bij de inkoop te betrekken?
2. Op welke wijze wordt de gemeenteraad bij de inkoop van de gemeente De Wolden
en van SWO betrokken en over welke beïnvloedings- en controlemogelijkheden
m.b.t. inkoop beschikt de raad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Frank Galesloot