Skip to main content

Onderzoek inkoop jeugdzorg

Datum van publicatie: 2021-10-28

De rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp heeft samen met de rekenkamer(commissie)s van alle gemeenten in de Haagse regio (H10) onderzoek gedaan naar

  1. de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg en
  2. de vraag of de gemeenteraden voldoende inzicht hebben gekregen in de ontwikkeling van de kosten.

Het onderzoek bestaat uit drie onderzoeksdelen. Om de eerste vraag te beantwoorden is een data-analyse uitgevoerd (deel I en II) naar de jaren 2015 tot en met 2019. Deze analyse maakt duidelijk welke jeugdzorgproducten vooral verantwoordelijk zijn geweest voor de kostenstijgingen. Ook is bekeken of de kostenstijgingen kwamen door de stijging van het aantal jongeren, het aantal uren gedeclareerde zorg of het gemiddelde uurtarief.

Ter beantwoording van de tweede vraag is onderzoek gedaan naar de informatie die de gemeenteraad over de periode 2015 tot en met 2019 heeft gekregen. Daarbij is gekeken of deze informatie voldoende was om inzicht te bieden in de ontwikkeling van de kosten (onderzoeksdeel III). Hoewel een deel van de informatie voldoende was, constateert de rekenkamercommissie over de gehele linie dat de informatie niet voldoende inzichtelijk is en bovendien versnipperd.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag luidt:
Hebben de gemeenteraden voldoende zicht op de oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg?

Deelvragen:

  1. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg voor de H10-gemeenten?
  2. In hoeverre bieden de voortgangsrapportages aan de gemeenteraden inzicht in de ontwikkeling van de kosten in de jeugdzorg?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jorden van der Haas
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Rekenkamer Den Haag
Onderzoeksbureau 2
Onderzoeksbureau BMC