Skip to main content

Onderzoek jeugdzorg Staphorst

Datum van publicatie: 2022-06-01

De beantwoording van de centrale onderzoeksvraag valt uiteen in twee delen:
– De mate waarin de manier van werken recht doet aan de gewenste kwaliteit van zorg
– De mate waarin deze manier van werken toekomstbestendig is.

Doet de manier van werken recht aan de gewenste kwaliteit van zorg?
De huidige manier van werken en de inrichting van de uitvoering doet recht aan de gewenste kwaliteit
van zorg die wordt geboden.

Is de manier van werken toekomstbestendig?
De huidige manier van werken en de ontwikkelingen die voorzien zijn, geven het beeld dat de manier van
werken op de meeste onderdelen toekomstbestendig is.

De rekenkamercommissie constateert dat op veel aspecten de jeugdzorg in Staphorst goed is ingericht en
goed functioneert, hetgeen ook in de conclusies is terug te lezen. Op een aantal punten zijn verbeteringen
mogelijk. Daarom doet de rekenkamercommissie een viertal aanbevelingen:
Aanbeveling 1: Houd scherp zicht op de uitgavenontwikkeling, maar blijf de kwaliteit van de hulp
centraal stellen
Aanbeveling 2: Los de knelpunten in het preventieve jeugdaanbod op
Aanbeveling 3: Betrek op maat de jeugdzorgaanbieders bij de lokale netwerkoverleggen
Aanbeveling 4: Ga als raad sturen op het doelbereik en maatschappelijke effecten

Centrale onderzoeksvraag

Is de Staphorster manier van werken binnen het Jeugdbeleid/de Jeugdzorg een manier van werken die,
binnen de gestelde financiële kaders, recht doet aan de gewenste kwaliteit van de zorg die wordt geboden,
en is deze manier van werken als toekomstbestendig te beschouwen

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Staphorst
Ingestuurd door
Secretaris rekenkamer Staphorst
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A