Skip to main content

Onderzoek Kader Richtlijn Water (KRW)

Datum van publicatie: 2021-06-04

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna Rijnland) dient volgens de Europese richtlijn Kaderrichtlijn Water (KRW) per 2027 te voldoen aan de eisen voor de waterkwaliteit. Op dit moment voldoet deze nog niet overal.
Dit onderzoek betreft een evaluatie van de doeltreffendheid van de maatregelen en van het onderliggende beleid, ook in vergelijking met andere waterschappen, èn de wijze waarop de verenigde vergadering betrokken is en stuurt.
Het meten van de realisatie van KRW-doelen is lastig. Voorafgaand aan het uitvoeren van een maatregel is niet exact te voorspellen hoezeer en wanneer deze effect heeft en achteraf is niet exact te herleiden in hoeverre een verbetering te herleiden is tot een maatregel. Toch zijn de waterkwaliteit en het beleid op dit gebied sterk ontwikkeld de afgelopen twee decennia. Binnen Rijnland is er ook oog voor nieuwe kennis en inzichten.
De wijze van betrokkenheid van de verenigde vergadering (hierna: VV) is niet altijd optimaal. Het gesprek in de VV is gericht op het budget en op de maatregelen en minder op het effect van de maatregelen en nauwelijks op de relatief grote marges van onzekerheden. Een advies is: Houd periodiek een regiegesprek over de KRW in de VV en bepaal daarin de gewenste sturing. Ook is het goed aandacht te besteden aan strategie en langetermijnvisie. Zorg dat duidelijk is welke maatregelen Rijnland zelf uitvoert en waar partners verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de vereiste waterkwaliteit.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvragen bij dit onderzoek zijn:
In welke mate is het werken aan de realisatie van de KRW-doelen geïncorporeerd in het werk van het waterschap?
In hoeverre slaagt het waterschap erin de KRW-doelen te verwezenlijken, ook in vergelijking met andere waterschappen?
Welke sturingsmogelijkheden heeft de verenigde vergadering?
De deelvragen gaan in op:
– Beleidsreconstructie: inhoud en instrumenten
– Doelrealisatie
– Bestuurlijke betrokkenheid
– Lessen van andere waterschappen

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie hoogheemraadschap van Rijnland
Ingestuurd door
Anneke van der Meij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
TwynstraGudde