Skip to main content

Onderzoek naar afvalbeleid Nijkerk

Datum van publicatie: 2022-05-19

De gemeente zamelt grondstoffen apart in van het restafval. Het gaat dan bijvoorbeeld om groente- fruit- en tuinafval (GFT), PMD, glas en oud papier en karton. De kwaliteit van deze apart ingezamelde grondstoffen is conform de norm die daarvoor gesteld is. Deze grondstoffen kunnen dan ook goed worden hergebruikt voor nieuwe producten.

Uit het onderzoek blijkt dat in het restafval van inwoners nog veel grondstoffen zitten, zoals GFT, PMD en oud papier. Iets meer dan de helft van het restafval bestaat uit grondstoffen. Die hoeveelheid restafval wordt dus kleiner als inwoners het afval beter scheiden. Extra maatregelen van de gemeente, zoals communicatie en handhaving, leiden naar verwachting tot een verdere verbetering van de afvalscheiding.

Het college geeft de gemeenteraad informatie over verwachte wijzigingen in afvalbeheer, neemt verplichte informatie op in de informatievoorziening en legt raadsvoorstellen aan de gemeenteraad voor. Met deze informatie kan de raad echter in onvoldoende mate volgen of de beleidsdoelstellingen inhoudelijk gehaald worden.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van het afvalbeleid van de gemeente Nijkerk, zowel kwantitatief als kwalitatief?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
IPR Normag