Skip to main content

Onderzoek naar de sturing op de transformatie van het ENCI-gebied

Datum van publicatie: 2022-04-19

De Rekenkamer Maastricht heeft de sturing op de transformatie van het ENCI–gebied in Maastricht over de periode 2009–2021, onderzocht. De belangrijkste partijen bij dit proces zijn gemeente Maastricht, Provincie Limburg, ENCI, Natuurmonumenten en de
bewonersvereniging SPA. Deze partijen hebben in 2009 ingestemd met het Plan van Transformatie (PvT), waarin de gewenste situatie van de diverse onderdelen van het ENCI-gebied – na het stopzetten van de mergelwinning – wordt beschreven.
Deze partijen hebben in 2010 een overeenkomst gesloten om dit PvT te realiseren en t.b.v. de uitvoering een stichting opgericht: de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME)
In het onderzoek naar de sturing op de transformatie concludeert de rekenkamer dat SOME gedurende de eerste zes jaren een goede impuls heeft gegeven aan het transformatieproces, maar dat er vanaf globaal 2017 haperingen ontstaan in de uitvoering met als belangrijkste oorzaken dat de overgangszone later dan gepland bouwrijp werd opgeleverd en dat het bestemmingsplan niet werd afgerond (mede door de stikstofproblematiek). O.a. deze ontwikkeling noopte tot herijking van het PvT en aansturing van het transformatieproces.
De rekenkamer ziet wel nog risico's in situaties waarin resultaten achterblijven of afspraken niet worden nagekomen. De nieuwe (nog af te sluiten) samenwerkingsovereenkomst tussen partijen zal hier nog aandacht aan moeten besteden.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kan de gemeente sturing geven aan de transformatie van het ENCI-gebied?
Daarbij horen de volgende deelvragen:
1. Wat was het sturingsarrangement in de periode 2010 – 2021?
2. In hoeverre was dit sturingsarrangement succesvol?
3. Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de realisatie van het PvT anno 2021?
4. Hoe kan tegen deze achtergrond het nieuwe sturingsarrangement worden beoordeeld waarbij een
Stuurgroep in het leven wordt geroepen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen, secretaris Rekenkamer Maastricht
Onderzoek door
Rekenkamer zelf