Skip to main content

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede

Datum van publicatie: 21-03-2013

Inwoners kunnen bezwaar indienen wanneer zij het niet eens zijn met een besluit van de gemeente of twijfelen aan de juistheid ervan. In dit rapport onderzoekt de Rekenkamercommissie hoe de gemeente omgaat met bezwaren van inwoners.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is het proces van behandelen van bezwaarschriften ingericht en ingebed, hoe verloopt de behandeling in de praktijk en hoe wordt dit door inwoners ervaren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf