Skip to main content

Onderzoek naar subsidies: helpt het subsidiebeleid om de doelen te bereiken?

Datum van publicatie: 2019-11-01

Kapelle is een relatief kleine gemeente. Dat heeft tot gevolg dat men elkaar kent en daar ook naar handelt. In het onderzoek is gebleken dat de lijnen binnen de gemeente kort zijn en dat men elkaar snel weet te vinden. Er is een vrij grote mate van vertrouwen, zowel binnen het ambtelijk apparaat als tussen de raad en het college.

Dat biedt voordelen, maar heeft ook een keerzijde. We hebben geen grote problemen geconstateerd ten aanzien van subsidies. De uitvoering van het subsidiebeleid verloopt zoals afgesproken en men blijft binnen de afgesproken (financiële) kaders. Kapelle kent een beperkt aantal grotere subsidies en enige tientallen kleinere, vooral bestemd voor verenigingen en dergelijke.

In de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd over subsidieverstrekking zijn de laatste jaren goede stappen gezet, maar het kan (moet?) nog beter en scherper. Dat geldt ook voor de manier waarop de begroting wordt vastgesteld. Ook met een aantal wettelijke verplichtingen  bijvoorbeeld de evaluatie van subsidies) wordt naar ons oordeel wat te luchtig omgegaan.

Meer vraagtekens zijn er bij de wijze waarop de raad stuurt op subsidies. Jaarlijks betreft het een aanzienlijk bedrag, maar wat krijg je daar nu voor? We constateren dat het sturen op de maatschappelijke effecten van subsidies beter kan.

Centrale onderzoeksvraag

Helpt het subsidiebeleid om de doelen te bereiken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Kapelle, Vlissingen en Middelburg
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
S.M. Hoven
Onderzoek door
Rekenkamer zelf