Skip to main content

Onderzoek Natuurvriendelijke Oevers, een oriëntatie

Datum van publicatie: 02-12-2012

De realisatie van concrete Nvo projecten stagneerde rond de jaarwisseling van 2011/2012. Bij de projecten ontstond het vermoeden dat sprake was een niet efficiënte aanpak. Om in een later stadium vragen op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie te kunnen beantwoorden was het voor de Rekeningcommissie van Delfland nodig zich te oriënteren op de materie. Doel van het onderzoek is lessen te trekken in de vorm van conclusies en aanbevelingen en met de verkregen kennis een betere aanpak van de toekomstige opgave met name in de periode 2016-2027 te realiseren.

Centrale onderzoeksvraag

Onderzoek naar de aanpak van concrete Nvo projecten.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekeningcommissie van het Hoogheemraadschap van Delfland
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jeannette Lieve
Onderzoek door
Rekenkamer zelf