Skip to main content

Onderzoek ombuigingen gemeente Tiel: onderzoek naar de realisatie van en communicatie over de door de gemeenteraad vastgestelde ombuigingsmaatregelen over de periode 2011 – 2017

Datum van publicatie: 20-12-2017

N.a.v. de bezuinigingen door het Rijk op de financiële bijdragen aan gemeenten heeft de RKC Tiel een onderzoek uitgevoerd naar ombuigingen. Ook is onderzocht of de door de raad verwachte effecten van deze ombuigingen zijn opgetreden.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate heeft realisatie van en communicatie over ombuigingsmaatregelen plaatsgevonden en wat zijn de maatschappelijke gevolgen van deze ombuigingen geweest?
Deelvragen:
1. Welke ombuigingsmaatregelen, met welke financiële doelstellingen, zijn door de raad vastgesteld?
2. Hoe is er bezuinigd en wat is het effect geweest van deze bezuinigingen en ombuigingen?
3. Zijn de bezuinigingen gerealiseerd?
4. Welke maatschappelijke gevolgen werden bij het vaststellen van de ombuigingsmaatregelen door de raad voorzien?
5. Indien nadelige effecten bij sommige maatregelen werden verwacht, hebben deze zich ook voor gedaan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Tiel
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Dhr. J. van der Vliet
Onderzoek door
Rekenkamer zelf