Skip to main content

Onderzoek privacy en informatieveiligheid

Datum van publicatie: 2021-01-14

In 2018 heeft onderzoeksbureau PBLQ voor de rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp onderzoek gedaan naar het privacy en informatieveiligheidsbeleid van de gemeente. In dat onderzoek is geconstateerd dat het relevante privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente voldeed. Tegelijkertijd was er sprake van een aantal voornemens waarvan in het stadium van het toenmalige onderzoek niet vastgesteld kon worden of de gemeente daar adequaat invulling aan zou gaan geven. Verder was er sprake van enkele tekortkomingen in het beleid. Zowel met het oog op de geconstateerde tekortkomingen als op de toekomstige eisen die aan het beleid zouden worden gesteld, is de toenmalige rapportage afgesloten met verschillende aanbevelingen.

In 2020 heeft de rekenkamercommissie een vervolgonderzoek laten doen naar de opvolging van de aanbevelingen van het rapport uit 2018. Dit is in de vorm van een ‘quickscan’ gebeurd. Ter volledigheid is het rapport uit 2018 hieronder ook bijgevoegd.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is in het licht van de adviezen van 2018 de privacy van inwoners geborgd zowel in juridische, beleidstechnische en culturele zin en op welke punten behoeft dit eventueel aanpassingen?

Hieruit volgden zes deelvragen

  1. In hoeverre zijn de relevante beleidsvoornemens opgenomen in het beleid van de gemeente?
  2. In hoeverre wordt in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van de gemeente gevolg gegeven aan de relevante beleidsvoornemen; in hoeverre is deze uitvoering geborgd in procedures, werkinstructies en overige afspraken?
  3. In hoeverre wordt het privacybeleid meegenomen bij het uitvoering geven aan nieuwe werkprocessen?
  4. Op welke manier is privacy als kernwaarde in de cultuur van de organisatie verankerd?
  5. Hoe ziet de gemeente erop toe dat de borging van de privacy van een voldoende niveau is en blijft en wordt er geanticipeerd op toekomstige opgaven en juridische ontwikkelingen?
  6. Hoe wordt er intern en naar inwoners gecommuniceerd over privacy?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Jorden van der Haas
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ