Skip to main content

Onderzoek processen jeugdzorg Rekenkamercommissie Gooise Meren

Datum van publicatie: 2022-10-03

De gemeente Gooise Meren moet de professionals die zich in de gemeente bezighouden met jeugd en jeugdzorg meer laten samenwerken. Het gaat om professionals die zorg leveren, consulenten van de gemeente en de professionals van onder andere zorg- en welzijnsinstellingen. Het is belangrijk dat zij samen afspraken maken over wat ze willen bereiken en met elkaar hun aanpak evalueren om die te verbeteren. Dat concludeert de Rekenkamercommissie na een onderzoek naar het jeugdzorgbeleid van de gemeente.

De samenwerking tussen verschillende professionals is er nu niet of nauwelijks terwijl iedereen die samenwerking wel graag wil. De gemeente heeft nu geen actieve rol in het regisseren van de samenwerking tussen professionals van de gemeente, scholen, het welzijnswerk en de jeugdzorgaanbieders, terwijl die samenwerking wel bijdraagt aan inhoudelijk goede zorg. Omdat de gemeente de regie voert in de jeugdzorg en vaak ook opdrachtgever is van de organisaties waar deze professionals werken, is de gemeente de aangewezen partij om hier het initiatief te nemen, stelt de Rekenkamercommissie in een van haar aanbevelingen.

Naast een verbeterde samenwerking tussen alle verschillende professionals, adviseert de Rekenkamercommissie de gemeentelijke jeugdconsulent een belangrijkere rol te geven in de samenwerking. Zowel ouders als aanbieders hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer contact met en regie van de consulent, ook over de inhoud en kwaliteit van hulp en het doelbereik.

Centrale onderzoeksvraag

In 2020 voerde de Rekenkamercommissie Gooise Meren een quick scan uit naar de jeugdzorg. De Rekenkamercommissie adviseerde de gemeenteraad destijds om vooral op inhoud te sturen en niet alleen op financiën, en daarbij een beeld te vormen van wat kwalitatief goede zorg is. Het invullen van deze aanbeveling bleek lastig: hoe dan sturen, waarop, wanneer, wat moet de raad vragen aan het college? De Rekenkamercommissie heeft opnieuw onderzoek gedaan om zicht te krijgen hoe de raad kan sturen op de inhoud en kwaliteit van de jeugdzorg.

“Hoe zijn de processen, in het brede veld van de jeugdzorg in de gemeente Gooise Meren, ingericht en zijn deze zo ingericht dat het mogelijk is om de inhoud en de kwaliteit van de zorg te bepalen, te monitoren en te beoordelen?”
Met deze centrale vraag startte de Rekenkamercommissie in 2021 een onderzoek, dat zich richtte op het gehele veld van jeugdzorgaanbieders en de processen van de raad, het college en de ambtelijke organisatie van de gemeent

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Gooise Meren
Ingestuurd door
Coby Vos
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A-groep