Skip to main content

Onderzoek Spoorzone, Project Delft

Datum van publicatie: 24-03-2010

De Delftse rekenkamer heeft onderzocht hoe de raad gedurende het Spoorzoneproject haar verantwoordelijkheden kan blijven waarmaken en actief aan risicomanagement kan doen. Het rapport biedt de raad aanbevelingen om risico’s te managen bij een project ná de besluitvorming, maar vóór oplevering van het project. Daarnaast is het rapport een handreiking voor de raad om haar controlerende rol te optimaliseren als het gaat om complexe lange-termijninvesteringsprojecten in het algemeen. In het rapport zijn veelvoorkomende risico’s van soortgelijke projecten opgenomen en risico’s die voortkomen uit lessen van andere grote projecten die zich ook bij dit project kunnen voordoen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe kan de raad de controle en bijsturing van complexe langetermijn-projecten met de bijbehorende grote (financiële) risico’s – bezien vanuit haar eigen functioneren en vanuit de kenmerken van dergelijke projecten – zodanig optimaliseren dat het (Spoorzone) beleid kan zijn?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)