Skip to main content

Onderzoek strategisch grondbeleid gemeente Tytsjerksteradiel

Datum van publicatie: 10-04-2014

Doel van het onderzoek is te leren van de ervaringen van de laatste jaren door een vergelijking te maken van het formele grondbeleid met hoe daar in de praktijk naar wordt gehandeld. De vergelijking richt zich op de rol van de raad in deze processen (kaderstellend, toetsend) en de informatieprocessen tussen raad en college.

Centrale onderzoeksvraag

Is het strategische grondbeleid van de gemeenten doeltreffend georganiseerd om in te kunnen spelen op de dynamische financiële, politieke en maatschappelijke omgeving?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Esther Annema
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)