Skip to main content

Onderzoek theater Junushof – de realisatie van maatschappelijke doelstellingen en de afweging van kosten en baten

Datum van publicatie: 15-04-2012

Sinds 1998 is het Theater Junushoff in de publiciteit en onderwerp van politieke besluitvorming geweest. Volgens de Rekenkamer was het tijd voor een historische (politiek-bestuurlijke) feitenreconstructie en een vergelijkend onderzoek met enkele referentie theaters. Theater Junushoff was de laatste tijd immers in rustiger vaarwater terecht gekomen. Alle betrokken partijen kunnen leren van het verleden, kunnen
discussies daarover afsluiten en het oog op de toekomst richten.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe worden de publieksdoelstellingen gerealiseerd en hoe wordt daarin de afweging tussen kosten en baten gemaakt?
De centrale onderzoeksvraag is verder uitgewerkt in de onderstaande deelvragen:
BELEIDS- EN SUBSIDIEKADER
1 Welk beleid en welke doelen zijn door de gemeente voor de Junushoff in het verleden geformuleerd?
2 Wat is de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage geweest ten aanzien van de exploitatie en investeringen?
3 Welke gemeentelijke randvoorwaarden zijn gesteld en van invloed geweest op de exploitatie van de Junushoff?
RESULTATEN
4 Zijn de doelen gehaald?
5 Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid/ efficiency van de exploitatie van de Junushoff in vergelijking met vergelijkbare theaters?
6 Wat is de tevredenheid van de bezoekers van Junushoff in vergelijking met andere
theaters?
INFORMEREN, (BIJ)STUREN EN TOEZICHT
7 Hoeveel ambtelijke capaciteit is er besteed aan subsidiëring en toezicht?
8 Op welke wijze is de aansturing van de Junushoff vorm gegeven?
9 Hebben raad en/ of college tussentijds beleidswijzigingen vastgesteld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Wageningen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Paul Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)