Skip to main content

Onderzoek Woonbeleid

Datum van publicatie: 2022-01-10

In dit onderzoek wordt gekeken naar de doeltreffendheid van het woonbeleid van de gemeente Koggenland. De gemeente heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen in het beleid opgenomen. Van beide is onderzocht in hoeverre deze behaald worden. De kwantitatieve doelstelling heeft betrekking op het aantal op te leveren woningen per jaar. De kwalitatieve doelstellingen hebben betrekking op de variatie aan nieuw woningaanbod: de gemeente hanteert percentages voor sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen (rijwoningen en kleine appartementen), woningen bestemd voor doorstroming en woningen die middels collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. Er worden relatief veel woningen gekocht door mensen van buiten de gemeente, waardoor in de lokale woningbehoefte niet voldoende kan worden voorzien.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het woonbeleid van de gemeente Koggenland in de raadsperiode 2018-2022 doeltreffend (focus gevarieerde woningbouw en CPO) en in hoeverre heeft de raad hierbij invulling gegeven aan zijn rol?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Koggenland
Ingestuurd door
Rekenkamercommissie Koggenland
Onderzoek door
Rekenkamer zelf