Skip to main content

Onderzoeksrapportage Verbonden Partijen in het Sociaal Domein

Datum van publicatie: 2017-07-05

Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie helder maken hoe de gemeente Kerkrade haar financiële en bestuurlijke belangen in verbonden partijen in het sociale domein heeft ingericht en hoe de informatievoorziening over verbonden partijen in het sociale domein is georganiseerd. Het gaat daarbij om aspecten, zoals sturen, beheersen, verantwoorden, toezicht houden, risicomanagement en de onderlinge samenhang daarvan. Het onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop de gemeenteraad zich verzekert van toegang tot de juiste informatie om periodiek te kunnen bepalen in hoeverre de beoogde resultaten van deelname aan een verbonden partij worden gerealiseerd. Meer specifiek gaat de aandacht uit naar de risico’s die de gemeente loopt in bestuurlijke, juridische, organisatorische en financiële zin.

Centrale onderzoeksvraag

Voldoet de huidige werkwijze waarop de gemeente haar verbonden partijen heeft georganiseerd aan de daaraan te stellen eisen en onderlinge samenhang voor wat betreft Sturen, Beheersen, Verantwoorden, Toezicht houden en Risicomanagement.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kerkrade
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Linacc