Skip to main content

Ontwikkeling Overhead

Datum van publicatie: 2021-12-03

In veel gemeenten zijn de overheadkosten, mede als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein, de afgelopen jaren toegenomen. Het lijkt erop dat de overheadkosten een steeds groter aandeel van de gemeentelijke begroting innemen. De rekenkamercommissie van de gemeente Zundert heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de overheadkosten vanaf 2017 tot heden. De overheadkosten in Zundert hebben zich op vergelijkbare wijze ontwikkeld als bij referentiegemeenten. Daarbij doet de stijging zich in Zundert wel eerder voor. Maar de overheadkosten zijn in 2021 iets lager dan bij referentiegemeenten. Voor de onderzochte onderwerpen komt het beeld naar voren dat Zundert relatief vroeg anticipeert op nieuwe eisen.

Centrale onderzoeksvraag

Bij het rekenkameronderzoek stonden de volgende drie vragen centraal:
1. Hoe hebben de overheadkosten zich de afgelopen jaren in Zundert ontwikkeld?
2. Hoe verhoudt zich dat tot vergelijkbare gemeenten?
3. Wat is de oorzaak van de verschillen in overheadkosten en wat zijn de mogelijkheden deze te beheersen en te beïnvloeden.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Gemeente Zundert
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
M.F.H. Schuurmans
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Cebeon