Skip to main content

Openbaar maken van overheidsinformatie in Amsterdam

Datum van publicatie: 2022-02-18

In Openbaar maken van overheidsinformatie in Amsterdam onderzochten we in hoeverre het college van Amsterdam doeltreffend en rechtmatig handelt bij het actief en passief openbaar maken van overheidsinformatie. Ondanks dat we zien dat het college in de afgelopen jaren allerlei ontwikkelingen in gang heeft gezet om meer open te zijn concluderen we dat het college nog onvoldoende doeltreffend en rechtmatig handelt bij het openbaar maken van overheidsinformatie.

College zet zich in voor meer openheid
Uit ons onderzoek blijkt dat het Amsterdamse college meer informatie openbaar wil maken. Hiervoor heeft het college beleid vastgesteld, een centrale werkinstructie voor het afhandelen van Wob-verzoeken opgesteld en zijn er veranderingen in de organisatie doorgevoerd. Zo is er een informatiecommissaris aangesteld en is er een Wob-ondersteuningsteam gekomen.

Ruimte voor verbetering
Het aantal Wob-verzoeken kan eind 2021 slechts geschat worden en het college stuurt niet op het tijdig afhandelen van Wob-verzoeken. Van de Wob-besluiten is 58% te laat genomen. Het college heeft 7 van de 13 beleidsambities (deels) gerealiseerd en er is minder informatie uit eigen beweging openbaar gemaakt dan voorgenomen. De informatie op de website is nog niet volledig en de gemeenteraad is niet geïnformeerd over de realisatie van beleidsambities en de afhandeling van Wob-verzoeken.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre handelt het college doeltreffend en rechtmatig bij het actief en passief openbaar maken van overheidsinformatie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Léonie Klaver
Onderzoek door
Rekenkamer zelf