Skip to main content

Openbaar maken van overheidsinformatie in Zaanstad

Datum van publicatie: 2022-04-01

In het onderzoek Openbaar maken van overheidsinformatie in Zaanstad hebben we onderzocht hoe het college informatie op eigen initiatief openbaar maakt en hoe het Wob-verzoeken afhandelt. Bij een Wob-verzoek doet iemand een verzoek om bepaalde overheidsinformatie openbaar te maken. Onze bevindingen zijn grotendeels gebaseerd op een benchmarkonderzoek dat door Pro Facto is uitgevoerd. Daarin hebben wij Zaanstad kunnen vergelijken met 82 andere gemeenten, 8 provincies en 2 waterschappen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Woo straks gaat stellen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Romeo Droog
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto
Onderzoeksbureau 2
NVRR