Skip to main content

Over (de aanpak van) ondermijning in de gemeente Zaltbommel

Datum van publicatie: 2024-01-04

Bestuurders, ambtenaren en samenwerkingspartners hebben geen samenhangend beeld van ondermijnende criminaliteit in de gemeente Zaltbommel. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie.

Partijen krijgen de vinger er nog niet geheel achter. Dat bemoeilijkt de bestrijding van ondermijning. Alertheid op ondermijnende verschijnselen is een voorwaarde om effectief te kunnen ingrijpen. Daarom verdient de bestrijding van ondermijning binnen de gemeente een stevigere positie, een scherpe prioritering en een betere onderlinge samenwerking met voldoende beschikbaarheid van mensen.

Ondermijning is een vorm van georganiseerde criminaliteit waarbij de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Zaltbommel biedt door zijn ligging en samenstelling een ‘gunstige voedingsbodem’ voor ondermijnende criminaliteit en ondervindt de gevolgen van prioritering en ingrijpen in andere gebieden in de regio. Voor de veiligheid en integriteit van de Zaltbommelse samenleving is het van belang dat de bestrijding van georganiseerde criminaliteit goed geborgd is. De  gemeente heeft hierin een belangrijke regierol, zowel in beleid als in uitvoering.

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamer wenst met dit onderzoek inzicht te geven in het beleid en in de uitvoeringspraktijk bij de ondermijningsaanpak en in de mogelijkheden om die aanpak te versterken. Daartoe worden criminologische en bestuurskundige onderzoeksvragen geformuleerd.

  1. Wat zijn belangrijke criminele kansen en welke vormen van ondermijnende criminele praktijken doen zich voor in Zaltbommel en wat zijn maatschappelijke effecten?
  2. Wat is beleidstheorie bij de gemeentelijke aanpak van ondermijning?
  3. Welke instrumenten en maatregelen benut de gemeente (met partners) in het kader van de ondermijningsaanpak en hoe is de bestuurlijke en ambtelijke organisatie daartoe ingericht?
  4. In welke mate, en op welke wijzen, is de bestuurlijke en ambtelijke organisatie weerbaar en alert op mogelijke ondermijnende invloeden?
  5. Wat kan worden gezegd over de effecten van de ondermijningsaanpak?
  6. Hoe is de gemeenteraad betrokken bij de ondermijningsaanpak?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zaltbommel
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marc van Rosmalen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Lokale Zaken