Skip to main content

‘Over de drempel’ onderzoek naar de toegang tot de Wmo: feitenrapport

Datum van publicatie: 24-02-2017

De rekenkamer heeft in haar meerjarenprogramma voor de komende jaren opgenomen structureel aandacht te willen besteden aan de decentralisaties. Eerder deed de rekenkamer onderzoek naar de voorbereidingen op de decentralisatie van de jeugdzorg (september 2014) en naar de voorbereiding op en de eerste ervaringen met de sociale wijkzorgteams (oktober 2015). Met de voorliggende rapportage richt de rekenkamer zich op de toegang tot de voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan een rechtmatige en doeltreffende uitvoering van de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning. De rekenkamer onderkent daarbij dat het onderzoek zich richt op recent vastgesteld beleid waarin zoals dit in het gemeentelijke beleidsplan is aangegeven, de eerste jaren in het teken staan van de overgang naar een nieuwe aanpak. Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer dan ook bij te dragen aan de stapsgewijze verbetering en doorontwikkeling van de uitvoering.
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van: documentanalyse; interviews; een schriftelijke enquête; dossieranalyse en gesprekken met cliënten. De gebruikersvriendelijkheid van de website en twee digitale formulieren is in opdracht van de Rekenkamer onderzocht door Netprofiler.

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek richt zich primair op de rechtmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de toegang. De rekenkamer zal, indien relevant, op deelaspecten tevens de doelmatigheid van de toegang beoordelen.
• Toegang definiëren we in dit onderzoek als het proces vanaf het eerste contactmoment tussen cliënt en gemeente tot het feitelijk ontvangen van een voorziening. We beoordelen de toegang onder meer op de doeltreffendheid van het proces, de klantvriendelijkheid en doorlooptijden (moment melding tot aan moment ontvangen van een voorziening). Voor de beoordeling worden normen gebruikt op basis van de relevante wet- en regelgeving en
gemeentelijk beleid (zie ook paragraaf 1.4 normenkader en bijlage 1).
In het onderzoek richten we ons op de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning voor maatwerkvoorzieningen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Rekenkamer Den Haag
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Andere onderzoeker
Netprofiler