Skip to main content

Over de drempel

Datum van publicatie: 01-07-2012

Het rapport betreft de bevindingen van deskstudy, interviews en een aantal casus, die zijn beoordeeld. Ook een beknopte benchmark met een viertal andere gemeenten maakt deel uit van het rapport.

Ooststellingwerf werkt samen met Opsterland en Weststelingwerf op het gebied van bedrijfsvoering. Ook inkoop en aanbesteding vallen daaronder. De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat die samenwerking wel eens ten koste zou kunnen gaan van de voorkeursbehandeling van lokale ondernemingen. Een verder harmonisatie van drempelbedragen ten aanzien van de aanbesteding is gewenst. Ook beveelt de rkc aan om de rapportage te verbeteren.

Centrale onderzoeksvraag

De rkc wil een uitspraak kunnen doen of de gevolgde procedures op het gebied van inkoop en aanbesteding rechtmatig, effectief en integer plaatsvinden, alsmede over de bereikte resultaten van het uitgevoerde beleid.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ooststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)