Skip to main content

Over de (gemeentelijke) aanpak van ondermijning in Neder-Betuwe

Datum van publicatie: 2023-11-06

De rekenkamercommissie Neder-Betuwe heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken ten aanzien van ondermijning in Neder-Betuwe, de manier waarop de gemeente daarmee aan de slag is gegaan en in welke richting in de toekomst verdere stappen gezet kunnen worden.

Hoofdconclusies
1. Er schuilen aanzienlijke criminele kansen in de goede bereikbaarheid over de weg, de nabijheid van gemeenten met criminele (drugs)netwerken, de vraag naar goedkope arbeidskrachten, de aanwezigheid van twee kwetsbare vakantieparken en anonimiteit, met name in het buitengebied.
2. Het drugsgebruik ligt volgens straatinformatie op een aanzienlijk peil en dat gaat samen met drugshandel, al blijft uiteindelijk onduidelijk wat de omvang hiervan is.
3. De gemeentelijke ondermijningsaanpak stoelt niet op een visie en daarop gebaseerd plan van aanpak.
4. De informatiepositie over ondermijning is matig. Er bestaan op belangrijke punten onzekerheden of discussiepunten, zoals de omvang van drugsgebruik, drugshandel en drugsproductie. Die onzekerheid is een probleem op zich, want de aanpak van het drugsgebruik is politiek geagendeerd.
5. Voor de gemeentelijke aanpak van ondermijning is onvoldoende capaciteit beschikbaar, want de ambtelijke veiligheidsorganisatie heeft de handen vol met andere onderwerpen.
6. De gemeenteraad vraagt aandacht voor vormen van ondermijning, maar er bestaat politieke terughoudendheid om te investeren in publieke uitvoeringscapaciteit om dit aan te pakken.

Centrale onderzoeksvraag

Criminologische vragen
1. Wat zijn belangrijke criminele gelegenheidsstructuren in Neder-Betuwe?
2. Welke vormen van ondermijnende criminele praktijken doen zich voor in Neder-Betuwe? Wat kan worden gezegd over de maatschappelijke effecten en over de locaties en branches die het betreft?

Bestuurskundige vragen
3. Wat is beleidstheorie bij de integrale en gemeentelijke aanpak van ondermijning?
4. Hoe (doelmatig) wordt door gemeente, politie en partners invulling gegeven aan de uitvoering bij de aanpak van ondermijning?
5. Welke problemen, knelpunten, kansen en effecten zien professionals en burgers?
6. Hoe is de gemeenteraad betrokken bij de ondermijningsaanpak (kaders stellen en controle)?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Neder-Betuwe
Ingestuurd door
Marieke van den Heuvel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Lokale Zaken