Skip to main content

Parkeerbeleid gemeente Leerdam

Datum van publicatie: 31-08-2016

In het uitgevoerde onderzoek is het parkeerbeleid van de gemeente Leerdam gereconstrueerd en is nagegaan wat de gewenste resultaten van het parkeerbeleid zijn en hoe de benoemde maatregelen daaraan hebben bijgedragen.
In dat verband zijn de feiten, meningen en interpretaties verzameld aan de hand van een bureaustudie naar beleidskaders, ambities en doelen van de gemeente over het parkeren in Leerdam en is verslag gedaan van interviews met betrokkenen. Tenslotte zijn de feiten geanalyseerd en de bevindingen daaruit gepresenteerd.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geeft de gemeente het parkeerbeleid vorm en hoe is het gemeentelijke parkeerbeleid in termen van doelmatigheid en doeltreffendheid te verklaren, te analyseren en mogelijkerwijs te verbeteren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Odette Wevers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf