Skip to main content

Parkeren in Amsterdam

Datum van publicatie: 01-10-2013

Het parkeerbeleid van de stadsdelen in de gemeente Amsterdam kent weinig samenhang. Uit onderzoek van de rekenkamer Amsterdam blijkt dat parkeermaatregelen vaak gericht zijn op problemen in een specifieke wijk of gebied maar er is weinig oog voor mogelijke (neven)effecten in andere delen van de stad.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate hebben de stadsdelen duidelijke en samenhangende doelstellingen geformuleerd voor hun huidige parkeerbeleid, zijn de genomen parkeermaatregelen effectief en welke opvattingen hebben bewoners over parkeren in het stadsdeel?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf