Skip to main content

Participatie: Een onderzoek naar het samenspel tussen burgers en lokale overheid

Datum van publicatie: 2021-03-18

De Rekenkamer Middelburg heeft onderzocht hoe het veranderende samenspel
tussen inwoners en de gemeente is georganiseerd. Wij realiseren ons dat dit
samenspel een dieperliggende betekenis heeft door de veranderende verhoudingen
in Nederland. Toch hebben we ons in dit rapport beperkt tot de opzet, het bestaan en
de werking van ambities en het geformuleerde beleid en de mate van effectiviteit:
wat is er bedacht, hoe dat is uitgewerkt en hoe pakt dat in de praktijk uit?
We constateren dat raad en ambtelijk apparaat voortvarend zijn gestart met beleid
en doelstellingen. Dat is ook uitgewerkt in een aantal instrumenten. Hoe dat alles
handen en voeten en vooral financiering krijgt is minder helder. De toepassing in de
praktijk laat nog de nodige ruimte voor verbetering zien. Ook dient participatie meer
te worden dan een ‘moetje’, het dient nog te worden ‘verinnerlijkt’ en onderdeel te
worden van de werkwijze van zowel raad als ambtenaren.
We bevelen dan ook aan te zorgen dat er voldoende personele en financiële ruimte is
om de ambities m.b.t. participatie tot hun recht te laten komen. Participatie moet van
het begin af aan een plek krijgen in het proces, waarbij recht gedaan wordt aan de
aard van het project (maatwerk dus).

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geeft de gemeente Middelburg invulling aan het vastgestelde beleid en de ambities
voor het samenspel tussen burgers en de gemeente en is deze invulling
toekomstbestendig met inachtneming van de nieuwe wetgeving?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer kapelle-Vlissingen-Middelburg
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Steven Hoven
Onderzoek door
Rekenkamer zelf