Skip to main content

Participatie – Een onderzoek naar het samenspel tussen burgers en lokale overheid

Datum van publicatie: 2021-03-18

De samenleving en de bestuurlijke omstandigheden veranderen in rap tempo. Die
veranderingen zijn ook voelbaar in de lokale politiek. Dat vraagt een meer
participatief samenspel tussen inwoners en de lokale overheid, waarbij dit nog wordt
versterkt door de komst van de Omgevingswet. De gemeente Middelburg werkt al
geruime tijd aan dit samenspel door bijvoorbeeld het wijkgericht werken, maar ook
bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie.
De Rekenkamer Middelburg heeft onderzocht hoe het veranderende samenspel
tussen inwoners en de gemeente is georganiseerd. Wij realiseren ons dat dit
samenspel een dieperliggende betekenis heeft door de veranderende verhoudingen
in Nederland. Toch hebben we ons in dit rapport beperkt tot de opzet, het bestaan en
de werking van ambities en het geformuleerde beleid en de mate van effectiviteit:
wat is er bedacht, hoe dat is uitgewerkt en hoe pakt dat in de praktijk uit?

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geeft de gemeente Middelburg invulling aan het vastgestelde beleid en de ambities
voor het samenspel tussen burgers en de gemeente en is deze invulling
toekomstbestendig met inachtneming van de nieuwe wetgeving?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Middelburg
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
S.M. Hoven
Onderzoek door
Rekenkamer zelf