Skip to main content

Participatie in de gemeente Houten: vruchtbare samenwerking tussen bestuur en samenleving: deel 1 Verslag Onderzoek Burgerparticipatie Rekenkamercommissie Houten

Datum van publicatie: 21-10-2016

Op welke wijze geeft de gemeente Houten invulling aan de ambities op het gebied van burger- en overheidsparticipatie, wat zijn de ervaringen van de betrokkenen met dit beleid en welke lessen kunnen uit deze ervaringen worden getrokken en wat betekent dit voor de rol van de raad?

Centrale onderzoeksvraag

De beweging van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie legt meer verantwoordelijkheid en initiatief bij de burgers. Voor sommige burgers gaat dat niet snel genoeg: wat moet de gemeente doen om hen meer ruimte en betere condities te geven?
Voor andere burgers daarentegen gaat het te snel: wat moet de gemeente doen om hen erbij te betrekken?
Voor beide groepen geldt dat vertrouwen snel verdwijnt als de gemeente hierop niet adequaat reageert. Wat betekent dit voor de rol en verantwoordelijkheid van de raad zelf (en van college en ambtenaren), voor zijn positie, houding en handelingsperspectief?
In het verlengde hiervan is de vraag hoe burgerparticipatie zich verhoudt tot de rekenkamercommissie zelf en de uitvoering van dit onderzoek, of anders gesteld hoe kan dit onderzoek in zijn opzet en methode bijdragen aan versterking van de burgerparticipatie en beantwoording van de vragen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Houten
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Koos Kappert
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Andere onderzoeker
Pieter Buisman