Skip to main content

Participatie in Montferland: Omgevingswet bestendig?!

Datum van publicatie: 2020-11-03

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. De intentie van de Omgevingswet is om niet de regels, maar om de fysieke leefomgeving centraal te stellen. De regels vormen slechts het kader. Dat vraagt om een andere manier van werken en denken. Het idee is dat door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk overheden, inwoners en ondernemers gestimuleerd worden om open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief aan de slag te gaan. In de Omgevingswet wordt uitgegaan van vertrouwen in initiatiefnemers, vertrouwen van de burger in de overheid en vertrouwen tussen overheden. Vanwege de coronacrisis is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2022. De voorbereiding op de Omgevingswet loopt wel door.
Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie de gemeenteraad van Montferland ondersteunen bij de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring die gemeente Montferland al heeft opgedaan met participatie.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate is het huidige beleid en de huidige werkwijze op het terrein van participatie Omgevingswet-proof?
De centrale onderzoeksvraag wordt door de volgende deelvragen in het onderzoek beantwoord:
1. Welk(e) beleid, spelregels, rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van participatie zijn vastgesteld?
2. Hoe geeft de gemeente op dit moment uitvoering aan participatie?
3. Welke ervaringen zijn er in het verleden met initiatieven opgedaan en in welke mate hebben deze geleid tot aanpassing van beleid en uitvoering?
4. Welke keuzes kan de gemeenteraad maken bij de concrete invulling van zijn rol bij de implementatie van de Omgevingswet?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Montferland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marie-Cécile Heuvelmans
Onderzoek door
Rekenkamer zelf