Skip to main content

Participatie in regionale energiestrategieën

Datum van publicatie: 2022-10-04

Inwoners uit Zoetermeer, Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg oordelen kritisch over het participatietraject rondom de regionale energiestrategieën. Zo weten zij niet wat er met hun inbreng is gedaan en hebben zij het eindresultaat nooit ontvangen.

Inwoners zijn geënquêteerd en bevraagd die in 2020 en 2021 betrokken waren bij de totstandkoming van de regionale energiestrategieën. Regionale energiestrategieën beschrijven o.a. de mogelijke locaties voor windmolens en zonnepanelen.

De betrokken inwoners zijn kritisch over het uitgevoerde participatietraject. Zij betwijfelen of participatie bijdraagt aan meer invloed op de besluitvorming. Maar ook of daardoor een grotere betrokkenheid ontstaat en belangen zorgvuldiger worden afgewogen.

De Rekenkamercommissie WVOLV adviseert de vier gemeenteraden om participatietrajecten van toekomstige regionale energiestrategieën zorgvuldiger uit te voeren. Het is met name van belang om deelnemende inwoners beter te informeren over wat er met hun inbreng is gedaan.

De colleges van B&W van de WVOLV-gemeenten kunnen zich voor het overgrote deel vinden in het advies van de Rekenkamercommissie.

Centrale onderzoeksvraag

1) Hoe beoordelen belanghebbenden uit de lokale samenleving die hebben deelgenomen aan participatie in het kader van de RES, het participatieproces dat door de verschillende gemeenten is georganiseerd?
2) Welke lessen kunnen de gemeenten trekken uit de beoordeling van belanghebbenden en wat kunnen gemeenten hiervan (en van elkaar) leren voor toekomstige participatie trajecten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer + Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Gerard Lappee
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners+Pröpper