Skip to main content

Pleisters plakken. Een onderzoek naar het bereik en de effectiviteit van de armoedeaanpak in de gemeente Utrecht.

Datum van publicatie: 2023-10-17

Rekenkamer Utrecht deed onderzoek naar het bereik en de effectiviteit van het Utrechtse armoedebeleid. De gemeente Utrecht wil dat haar inwoners kunnen rondkomen en mee kunnen doen aan de samenleving, ongeacht de hoogte van hun inkomen. Wij concluderen dat het armoedebeleid ruimhartig is, maar dat er sinds 2021 te weinig structureel geld is en reserves ingezet moeten worden om Utrechters te ondersteunen. De gemeente kan daarom niet alle Utrechters in financiële problemen ondersteunen. Verder concluderen we dat het de gemeente onvoldoende lukt om de doelgroep van de armoedeaanpak te bereiken. Door de inflatie komen ook Utrechters buiten de doelgroep (de lage middeninkomens) vaker in de financiële problemen. De inflatie zorgt er bovendien voor dat met een gelijkblijvend ondersteuningsbedrag minder kan worden bekostigd. Er is voor de komende tijd dus een verhoging van de uitgaven per inwoner noodzakelijk om het effect voor de gebruikers tenminste op het huidige peil te kunnen behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Onze vijf aanbevelingen:
1. Keuzes uit te werken over welke Utrechters hulp krijgen en welke niet.
2. Ervoor te zorgen dat alle Utrechters die recht hebben op ondersteuning die ook krijgen.
3. Ervoor te zorgen dat de ondersteuning beter past bij wat Utrechters nodig hebben.
4. Afdelingen van de gemeente meer met elkaar samen te laten werken.
5. Duidelijk te maken welke subsidies het meeste effect hebben en meer te sturen op samenwerking in de stad

Centrale onderzoeksvraag

Lukt het de gemeente Utrecht om met de armoedeaanpak de Utrechtse huishoudens in (dreigende) armoede te bereiken en is de aanpak effectief?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Johan Snoei
Onderzoek door
Rekenkamer zelf