Skip to main content

Preventieve jeugdhulp in Amsterdam

Datum van publicatie: 2023-07-06

Preventieve jeugdhulp wordt landelijk en in Amsterdam gezien als een noodzakelijk onderdeel van een effectief en efficiënt jeugdhulpstelsel. Want zonder preventie verdwijnt de basis onder (de transformatie van) het jeugdhulpstelsel. Ook in de Jeugdwet is daarom aandacht voor preventie. In Amsterdam zijn de Ouder- en Kindteams (OKT’s) sinds 2015 mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van de preventieve jeugdhulptaak. Dat heeft de Amsterdamse gemeenteraad bepaald.

Wij onderzochten hoe de gemeente Amsterdam Stichting OKT steunt bij het uitvoeren van de preventieve jeugdhulptaak.

De gemeente Amsterdam ondersteunt de uitvoering van preventieve jeugdhulp minimaal met richting, monitoring en sturing. Stichting OKT werkt al jaren hard aan de preventieve opdracht maar zij merkt dat het moeilijker wordt om genoeg tijd te besteden aan preventie. De meeste problemen die Stichting OKT ervaart, hebben te maken met de opdracht van de gemeente. De uitvoering is kwetsbaar, maar de gemeente heeft dat mogelijk onvoldoende door. De gemeente weet niet wat zij bereikt met de uitvoering van de preventieve opdracht door Stichting OKT. En dus ook niet of het lukt om (het erger worden van) problemen bij jeugdigen en ouders te voorkomen. Toch is de gemeente van plan om de preventieve opdracht van Stichting OKT vanaf 2027 te verzwaren.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe verloopt de uitvoering van de preventieve taak door de Ouder- en Kindteams en in hoeverre is de sturing van de gemeente hierop adequaat?

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, stellen we de volgende deelvragen:
– Hoe moet volgens de gemeente de preventieve opgave door de Ouder- en Kindteams worden uitgevoerd (en welke doelen wil de gemeente daarmee bereiken)?
– Hoe verloopt de uitvoering van de preventieve taak door de Ouder- en Kindteams (en welke resultaten worden daarmee bereikt)?
– Welke knelpunten en risico’s belemmeren de Ouder- en Kindteams in het uitvoeren van hun preventieve taak (en het behalen van de resultaten)?
– Pakt de gemeente de door haar beïnvloedbare knelpunten en risico’s in de uitvoering van de Ouder- en Kindteams’ preventieve taak adequaat aan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Carolien de Blok
Onderzoek door
Rekenkamer zelf