Skip to main content

Privacy in het sociaal domein

Datum van publicatie: 23-11-2017

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de gemeente Gooise Meren informatiebeveiliging en het beschermen van de privacy van de inwoners voortvarend ter hand heeft genomen. Het beleid doet recht aan wettelijke eisen en richtlijnen. De verdere uitwerking heeft de aandacht. Er is een privacyprotocol en medewerkers van de gemeente zijn bekend met de regels en zeggen daar naar te handelen.
Kwaliteitsmedewerkers binnen het sociaal domein letten er op dat medewerkers niet meer informatie in een dossier opnemen dan strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening. Ook heeft de gemeente er voor gezorgd dat de persoonlijke gegevens van inwoners alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun werk uit te voeren. De procedures voor deze autorisaties zijn op orde.
Het onderzoek heeft ook een aantal verbeterpunten in beeld gebracht. Vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties hebben vragen én zorgen bij het privacybeleid. Vooralsnog worden zij in dit verband te weinig gerust gesteld door het beleid en de voorlichting daarover. Ook wordt het privacybeleid en de uitvoering daarvan niet structureel geëvalueerd en wordt daarover geen verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad.

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamercommissie wil inzicht bieden in het gemeentelijk beleid en de uitvoering rond privacy in het sociaal domein. Het gaat met name om de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd en hoe de organisatie en de medewerkers, het privacybewustzijn onderdeel maken van hun dagelijkse routine.
De centrale probleemstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd:
In hoeverre gaat de gemeente Gooise Meren in de dagelijkse praktijk correct om met de persoonlijke gegevens van burgers in het sociale domein?
Deze hoofdvraag is uitgesplitst in de volgende deelvragen over de onderwerpen beleid, leren en verbeteren, de positie van de burger en de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Gooise Meren
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ
Onderzoeksbureau 2
Y. Bommeljé Advies en Onderzoek