Skip to main content

Provinciale vergunningverlening aan de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen

Datum van publicatie: 16-12-2013

Provinciale Staten van Fryslân hebben de Noordelijke Rekenkamer verzocht te onderzoeken of het provinciebestuur van Fryslân in het dossier REC zorgvuldig heeft gehandeld. Het onderzoek wijst uit dat het proces van vergunningverlening indertijd onder grote tijdsdruk heeft gestaan. De Noordelijke Rekenkamer beveelt de provincie Fryslân aan om in het vervolg belangen integraal af te wegen, zich minder afhankelijk te maken van externe adviezen en actiever en opener burgers van informatie te voorzien. Ook is het van groot belang dat GS en PS goed worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het traject van milieuvergunningverlening.

Centrale onderzoeksvraag

‘- In hoeverre heeft de provincie Fryslân in het proces van vergunningverlening voor de REC zorgvuldig gehandeld door de milieuaspecten goed in kaart te brengen en de in het geding zijnde belangen goed tegen elkaar af te wegen?
– In hoeverre heeft de provincie Fryslân naar behoren gecommuniceerd over de komst van de REC, in hoeverre heeft deze communicatie het maatschappelijk draagvlak beïnvloed en was het gewenste draagvlak aanwezig ten tijde van de besluitvorming?
– Hadden Provinciale Staten een rol in het proces van vergunningverlening voor de REC en zo ja hebben Provinciale Staten deze rol kunnen vervullen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf