Skip to main content

Publieksonderzoek 2020: Groen in de stad

Datum van publicatie: 2021-09-29

Het is niet goed mogelijk om te beoordelen of in Amsterdam er voldoende, goed en bruikbaar groen is. Hoewel het college veel ambities heeft ten aanzien van groen, is het beleid nog in ontwikkeling en ontbreken daardoor heldere normen. Dat is problematisch, omdat de stad ook moet groeien zonder dat het groen in het geding komt. Zonder goede normen kan bijvoorbeeld niet bewaakt worden of ruimtelijke ontwikkelingen niet te veel ten koste gaan van het groen.

Hoewel Amsterdammers het groen in Amsterdam positief waarderen, zijn er duidelijke signalen dat groen niet altijd de ruimte en aandacht krijgt die nodig wordt geacht door deskundigen en betrokken ambtenaren. Dat geldt in het bijzonder voor groen dat moet bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Duidelijk is ook dat het aanwezige groen sterk verschilt van buurt tot buurt. In Centrum, en meer verrassend, in Oost, lijkt het groen het meest onder druk te staan.

Tot slot gaven ambtenaren aan dat zij knelpunten ervaren om de groene ambities te realiseren. De beschikbare budgetten, in het bijzonder voor beheer, zouden niet toereikend zijn. Maar ook blijkt het niet vanzelfsprekend dat groen voldoende aandacht krijgt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast verloopt de ambtelijke samenwerking nog wat stroef en ervaart men medebeheer door bewoners als ingewikkeld.

Centrale onderzoeksvraag

Is er voldoende, goed en bruikbaar groen in de stad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mevrouw R. Hoogendijk
Onderzoek door
Rekenkamer zelf