Skip to main content

Puzzelen met de wateropgave – provincie Flevoland

Datum van publicatie: 08-10-2008

In 2003 hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gesloten. Een belangrijk onderwerp uit het NBW is het oplossen van de zogenaamde kwantitatieve wateropgave. Dit is de opgave die is ontstaan als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking. Er is sprake van een wateropgave als wateroverlast in een gebied vaker dreigt voor te komen dan acceptabel is. Hierbij moet worden uitgegaan van de in de toekomst te verwachten neerslaghoeveelheden. Doel van het NBW is om het watersysteem in 2015 op orde te hebben.

Centrale onderzoeksvraag

Ligt de provincie voor haar deel op schema bij het op orde krijgen van het watersysteem in 2015 en wat zijn de gevolgen van de nieuwe limaatscenario’s voor de kwantitatieve wateropgave?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf