Skip to main content

Quick scan Bestuursprogramma Gemeente Coevorden: Benchmark B&W bestuursprogramma 2006 – 2010

Datum van publicatie: 26-01-2007

Het bestuursprogramma vormt voor de raad een goed aangrijpingspunt voor sturing vooraf, monitoring tijdens en controle achteraf op het meerjarig te voeren beleid in de gemeente Coevorden, met specifieke, meetbare en tijdgebonden prestatie- en effectdoelstellingen en een meerjarige financiële onderbouwing.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van het bestuursprogramma “Coevorden werkt” als sturingsinstrument voor sturing en controle ten aanzien van het meerjarig beleid en welke verbeteringen zijn gewenst in daarvan afgeleide sturingsdocumenten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Carel Horstmeier
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)