Skip to main content

Quick scan financiële kengetallen jaarstukken 2020 Provincie Zeeland

Datum van publicatie: 2021-05-21

De Provinciewet schrijft voor dat elke provincie jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. Met ingang van de begroting 2016 en de jaarstukken 2015 moet de Provincie Zeeland vijf uniforme basis kentallen opnemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het gaat om de volgende indicatoren:

  • Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
  • Solvabiliteitsratio
  • Grondexploitatie
  • Structurele exploitatieruimte
  • Belastingcapaciteit

Centrale onderzoeksvraag

Geven de vijf financiële kengetallen en de toelichting daarop in de jaarstukken 2020 Provinciale Staten een adequaat en goed leesbaar inzicht in de financiële positie van de Provincie Zeeland?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Evi dombi
Onderzoek door
Rekenkamer zelf